Medavo AB - Personuppgiftspolicy

Information om personuppgiftspolicyn

Medavo AB är måna om våra kunders integritet och rättigheter. Personuppgiftspolicyn avser alla personuppgifter som Medavo AB behandlar i syfte att upprätthålla kundkontakt och för att genomföra våra utbildningsprogram.

Samtycke

Medavo AB behöver kundens samtycke för att kunna inhämta personuppgifter för att kunna rikta marknadsföringsmaterial. Samtycke inhämtas vid avtalat utbildningsprogram och förtydligas vid avtalets ingående i våra försäljningsvillkor.

Vilka personuppgifter behandlar Medavo AB?

Medavo inhämtar och behandlar uteslutande kunders personuppgifter som är med inhämtningens ändamål.

Varför behandlar Medavo AB dina personuppgifter?

Ändamålet med Medavo AB:s inhämtning och behandling av ovanstående personuppgifter görs för att fullgöra avtalat utbildningsprogram med kund.

Därutöver använder Medavo AB personuppgifterna för att översända nyhetsbrev per mail om utbildningsprogram till företag som Medavo AB har en etablerad kundkontakt med.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Medavo AB lagrar inhämtade personuppgifter i syfte att tillhandahålla företagets utbildningsprogram till kunden. Efter avslutat utbildningsprogram gallras personuppgifter. Personuppgifter sparas i den mån samtycke till utskick av nyhetsbrev och övrigt riktat marknadsföringsmaterial ej återkallats.

Vilka tar del av personuppgifterna?

Kundens personuppgifter kan lämnas ut till tredje part för att fullgöra ovanstående ändamål. Inga personuppgifter översändas till tredje part i ändamål som ligger utanför utbildningsprogrammens- eller marknadsföringssyftets ram.

Säkerhet

Medavo AB vidtar lämpliga åtgärder för att minimera risker för obehörig åtkomst till kundens personuppgifter, vilket görs med anledningen att säkerställa din personliga integritet.

Borttagande och rättande av personuppgifterna

Kunden kan närsomhelst begära information om de personuppgifter Medavo AB innehar och behandlar. Kunden kan välja att, oberoende av om uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, få uppgifter borttagna eller rättade i enlighet med svensk lagstiftning. Besökaren har rätt att få sina personuppgifter förflyttade från Medavo AB till annan organisation eller leverantör. Förflyttning av personuppgifter genom dataportabilitet sker efter Besökarens framställan till personuppgiftsansvarig, (se kontaktuppgifter nedan).

Återkallelse av samtycke

Medavo AB:s kund har närsomhelst rätt att återkalla sitt samtycke till Medavo AB:s marknadsföringsinriktade mailutskick. Kunden återkallar sitt samtycke genom att skicka ett mail till: epost@medavo.se.

Kundens möjlighet att lämna klagomål

Kunden har möjlighet och rätten att närsomhelst lämna klagomål till nationell myndighet (Datainspektionen) om Besökaren anser att dennes personuppgifter hanteras felaktigt. Kunden rätt att invända mot att personuppgifterna nyttjas för automatiserat beslutsfattande samt profilering.


Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Medavo AB
epost@medavo.se
411 09, Göteborg
Östra Hamngatan 52
031-135790

Tillbaka till startsidan